Verksamhet

DiStra IRS är en resursskola som vänder sig till till ungdomar i åk 7-9 med omfattande behov av särskilt stöd. Vi har en hög vuxentäthet, ca en vuxen per fem elever. Vanligtvis mår de elever som börjar hos oss relativt dåligt av olika anledningar men efterhand börjar de flesta må allt bättre, vilket är glädjande att se. Vår profilering är att det ska kännas naturligt och familjärt att vara i skolan.

Kombinerat med detta arbetar vi med att eleverna ska utveckla ett eget ansvarstagande. Detta främjar en större känsla av delaktighet, något de tidigare många gånger saknat i skolmiljön.

Det viktigaste för oss är att hitta ett fungerande arbetssätt/ en metodik utifrån varje elevs grundläggande problematik.

Vi lägger stor vikt vid hur vi slussar in nya elever. Byta skola är ett stort beslut och förutsättningarna att lyckas ökar när beslutet får växa fram. Först träffas vi vuxna för att resonera kring elevens behov och skolans möjligheter att tillgodose dessa. När vi är överens träffar vi eleven för att erbjuda en plats hos oss. Det är viktigt att alla, inte minst eleven, känner sig delaktig och vill börja.

Eleverna som kommer till resursskolan har alla olika bakgrunder. En del har koncentrationssvårigheter, liten uthållighet och en dålig självbild. En del har kanske inte haft en fungerande skolgång på flera år. Många har negativa upplevelser av både skola, skolarbete, svårt med kamratrelationer och självförtroendet är kört i botten. Det viktigaste för oss är därför att skapa ett varmt klimat där undervisningssituationen blir lockande och lustfylld och där den sociala samvaron blir positiv.

Vi försöker bygga på elevens starka sidor och förstärka dennes självförtroende. Våra grundstenar är kunskap, problemlösning, livslångt lärande och personlig utveckling.  Att visa respekt för andra och andras arbete samt visa hänsyn i och utanför skolan är centralt i skolans undervisning.
Den personliga mentorns arbete är en fundamental del i utbildningskonceptet.  Den personliga mentorn ska bidra till elevens individuella utveckling, både kunskapsmässigt och socialt.  Elevens lärande struktureras, stöttas och följs upp.

Många av våra elever har en eller flera funktionsvariationer, så som t.ex. Autism och ADHD/ADD, som gör skolgång och återgången till skola extra utmanande. Särskilt när den problematiska skolfrånvaron har pågått i flera månader/år har inte sällan symptom som ångest, oro och depression tillkommit eller förvärrats. Ofta har både skola och vårdnadshavare en känsla av att ha “provat allt”.