Har du klagomål / synpunkter eller vill du rapportera en incident?

Att erbjuda tjänster av god kvalitet och att våra uppdragsgivare är nöjda är något vi hela tiden arbetar med på DiStra IRS.

I skollagen (4 kap 3 §) anges att skolor både på huvudmannanivå och skolenhetsnivå systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen.
I skollagen (4 kap 7–8 § §) anges även att huvudmannen ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det genom till exempel klagomål framkommer att det finns brister i verksamheten och att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Därför är det viktigt att du som har synpunkter eller klagomål låter oss få veta det, så vi har möjlighet att göra något åt det.

Skriftligt svar skickas tillbaka till anmälaren om kontaktuppgifterna är ifyllda. Alla skriftliga synpunkter och klagomål som kommer in sammanställs och redovisas till huvudman löpande. Besked eller förslag till åtgärder redovisas tillbaka till anmälaren och huvudman av ansvarig rektor/chef/ senast 10 dagar efter att anmälan kommit in. Huvudman följer löpande upp förslag till åtgärd och genomförda åtgärder.